Polityka Prywatności

Polityka prywatności klubów sieci Smart Gym®

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej http://smartgym.club/ (Strona Internetowa) jest spółka Smart Platinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON:  386425890 (Administrator), właściciel sieci klubów Smart Gym®.

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora
Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej lub świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora regulaminy:

1) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym® dostępny pod adresem http://smartgym.club/regulamin/,
2) Regulamin sieci klubów Smart Gym® dostępny pod adresem http://smartgym.club/regulamin/

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:
1) wykonania zawartej umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno -sportowych;
2) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
3) wykonywania obowiązku prawnego (wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);
4) wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:
a) marketing usług własnych;
b) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubach – z zachowaniem prywatności i godności osób;
c) dochodzenia lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów,
d) przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora dostępnych na stronie internetowej:
1) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym® dostępny pod adresem http://smartgym.club/regulamin/,
2) Regulamin sieci klubów Smart Gym® dostępny pod adresem http://smartgym.club/regulamin/

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Administratora dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora w ramach sieci Smart Gym®

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Administratora w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.

Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.

Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów.

Zainteresowani zamieszczonymi na Stronie Internetowej ofertami pracy Użytkownicy mogą zgłosić swoje kandydatury z wykorzystaniem zamieszczonej przy danej ofercie funkcji „Aplikuj” lub innej podobnie brzmiącej. W tym celu Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz załączają CV i list motywacyjny. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu i przez okres prowadzonej rekrutacji.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Administratora usług. Przy czym zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane przez Administratora nie dłużej niż 1 miesiąc.

Ochrona transmisji danych

Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) do konta Użytkownika i zasobów Administratora realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych).

Administrator nie będzie przekazywał Pani /Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług odpowiednio:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 3. niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 4. niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Prawa osób, których dane dotyczą/dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: iod@smartgym.clubKażdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez, wedle wyboru osoby, której ww. prawa przysługują, albo kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: iod@smartgym.club albo wiadomość skierowaną na adres bok@smartgym.club bądź w drodze korespondencji listownej skierowanej na wskazany powyżej adres Administratora.Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

  Pliki „cookies”.
  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  1) niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej w tym m.in. podtrzymujące sesję po zalogowaniu się na konto w systemie Smart Gym;
  2) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;
  3) zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
  4) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
  Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

  Kontakt
  W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem iod@smartgym.club albo z Administratorem za pośrednictwem:
  1) poczty tradycyjnej na adres: Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
  2) poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.club