Regulaminy sieci Smart Gym

REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM

z dn. 6 września 2016 r.

(obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 r.)

 

Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Smart Gym.

 

 1. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;
 • Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
 • Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
 • Klub – sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub.
 • Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 • Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 • usunięto

7a) Karta Klubu – karta wydawana wyłącznie Klientom, którzy przy/po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora, który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu, ale którzy uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu.

7b) Ścieżka alternatywna – warunki korzystania z usług Klubu umożliwiające wejście do Placówek Klubu wyłącznie podczas godzin obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości  Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu. Korzystanie ze Ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z uiszczeniem opłaty aktywacyjnej, w wysokości 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć  złotych) brutto.

 • Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.
 • Zawieszenie Karnetu/ Zawieszenie – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie: smartgym.club .
 • Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
 • Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.
 • Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN.

12a) Wejście jednorazowe – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku uprawniające Klienta do jednorazowego wejścia  do Klubu w terminie wybranym podczas zakupu tego wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego) z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

12b) Karnet OPEN – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku, uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet OPEN nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®). Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Karnet OPEN jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Smart Gym®.

12c) Karnet HALF OPEN – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku, uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić w godzinach od 6:00 do 16:00, przy czym wyjście z Klubu może nastąpić po godz. 16:00. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Karnet HALF OPEN jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Smart Gym®.

 • Dzień otwarcia Klubu – dzień w którym Klienci, którzy wykupili Karnet mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu.
 • Dni otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające jak i nieposiadające aktywnego Karnetu. Warunkiem skorzystania z usług Klubu w dni otwarte jest pozostawienie swoich danych osobowych na Kiosku.
 • Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 • Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z Zawieszenia Karnetu.
 • Call point – urządzenia znajdujące się w Klubie i odpowiednio oznaczone służące do kontaktu z ochroną wykonującą w ograniczonym zakresie obowiązki Personelu Klubu, umożliwiające zgłaszanie zdarzeń w Klubie oraz umożliwiające zdalne otwarcie drzwi w Klubie w przypadku awarii urządzeń.
 • Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Klub macierzysty –placówka Klubu, którą po dacie 31 sierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w czasie rejestracji, bądź placówka Klubu, w której przed datą 1 wrzesień 2017 r. Członek Klubu zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji placówka Klubu znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalenia klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu.
 • Personel Klubu – Dyrektor ds. Operacyjnych Smart Gym, manager Klubu, Smart Asystent albo inna osoba dedykowana do obsługi Nowych Klientów i Klientów.

 

 1. Członkostwo
 2. Klienci mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub Wejścia jednorazowego po dokonaniu rejestracji w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym, a także na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych, w takim przypadku konieczność rejestracji, określają warunki tych akcji.
 3. Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po rozpoczęciu procesu rejestracji za pośrednictwem Aplikacji online lub w trakcie rejestracji na Kiosku zobowiązany jest do dostarczenia do Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i jest dostępne do pobrania na Stronie internetowej. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług sieci Klubów Smart Gym przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. W przypadku zmiany osoby Opiekuna Prawnego nowy Opiekun Prawny zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście dostarczyć oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zmiany danych Opiekuna Prawnego Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane osoby do kontaktu na Stronie internetowej lub w Kiosku. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń.
 1. usunięto
 1. Rejestracja, uzyskiwanie Identyfikatora bądź Identyfikatora i Karty Klubu, a także rejestracja Nowych Klientów/Klientów korzystających z wejścia do Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Smart Gym. Podstawą członkostwa w Klubie jest zakupiony przez Klienta lub Nowego Klienta Karnet. Z chwilą aktywowania Karnetu Klient nabywa członkostwo w sieci klubów Smart Gym i może korzystać z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych.
 2. Aktywny Karnet uprawnia do korzystania przez okres 4 tygodni z usług oferowanych przez Klub lub Kluby sieci Smart Gym, zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie internetowej, Kiosku oraz dostępną w Klubie. W cenie Karnetu Klub świadczy również usługi w formie zajęć online (z wyłączeniem zajęć online typu premium).
 3. Okres obowiązywania Karnetu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w trakcie zakupu przy czym Klient może określić datę rozpoczęcia tego Okresu w okresie pierwszych 6 tygodni od dnia zakupu przy wykorzystaniu Strony internetowej lub Kiosku. Termin ważności Wejścia jednorazowego stanowi termin określony przez Klienta podczas zakupu tego Wejścia jednorazowego, przy czym Klient może zakupić Wejście jednorazowe uprawniające do wejścia w ciągu 24 godzin od dnia zakupu albo może wskazać inny dzień terminu ważności Wejścia jednorazowego w przyszłości, w okresie 6 tygodni od dnia zakupu tego Wejścia jednorazowego (wejście jednorazowe uprawniające do wejścia w dobie oznaczonej przez Klienta, tj. w godzinach od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:99).
 4. Datą zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego jest data uiszczenia w całości przez Klienta lub Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub Wejścia jednorazowego.
 5. Cennik usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym dostępny jest w Kiosku oraz na Stronie internetowej.
 6. Zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych formach płatności przyjętych przez sieć klubów Smart Gym.
 7. Warunkiem utrzymania członkostwa oraz gwarancji niezmienności cen Karnetów (zachowanie ciągłości) jest opłacenie Karnetu lub jego Zawieszenia na kolejny Okres obowiązywania Karnetu. Dokonanie opłaty za Karnet, o której mowa w zdaniu pierwszym powinno nastąpić w trakcie Okresu obowiązywania Karnetu lub w terminie 14 dni od daty jego upływu, zaś opłaty za Zawieszenie Karnetu – w trakcie Okresu obowiązywania Karnetu. Karnet opłacony w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest aktywny od dnia następnego po ostatnim dniu Okresu obowiązywania ostatniego Karnetu.
 8. W przypadku utraty członkostwa z powodu przerwania ciągłości zakup kolejnego Karnetu i ponownie uzyskanie członkostwa związane jest z uiszczeniem opłat w wysokości określonej w cenniku usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym.
 9. Po upływie Okresu obowiązywania Karnetu Karnet może zostać przedłużony przez Klienta z zachowaniem dotychczasowych cen na dalszy Okres obowiązywania Karnetu, o ile Klient dokona zapłaty za kolejny Karnet w terminie 14 dni liczonych od dnia upływu poprzedniego Okresu obowiązywania Karnetu lub zapłaty za Zawieszenie Karnetu w Okresie obowiązywania Karnetu. Utrzymanie ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu jest równoznaczne z kontynuacją Okresu obowiązywania Karnetu na warunkach dotychczasowych.
 10. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu lub wejścia jednorazowego mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 11. Klub akceptuje karty programów partnerskich wyłącznie w razie podjęcia współpracy sieci klubów Smart Gym z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych umów. Osoby będące posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klub może na warunkach określonych w umowie partnerskiej zbierać dane osobowe osób będących posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.
 12. Klient traci członkostwo w sieci klubów Smart Gym w razie:
 • nieopłacenia Karnetu w terminie 14 dni od daty upływu ważności poprzedniego Karnetu;
 • rezygnacji z członkostwa przez Klienta;
 • wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z usług Klubu;
 • wypowiedzenia Karnetu przez Klub w przypadku zmiany cen świadczonych usług na koniec danego okresu rozliczeniowego przy jednoczesnym braku akceptacji Klienta na nową cenę z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie;
 • wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w pkt II pkt. 2 Regulaminu;
 • wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku podanie przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;
 • zamknięcia konta przez Klienta;
 • odstąpienia od usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.
 • Utrata członkostwa jest równoznaczna z przerwaniem ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu.
 1. W celu zachowania członkostwa Klient może zawiesić Karnet w każdym czasie w Okresie obowiązywania Karnetu. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta może nastąpić z wykorzystaniem Kiosku, a w przypadku Członków Klubu posiadających Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu także z wykorzystaniem Aplikacji online. Zawieszenie Karnetu skutkuje utrzymaniem członkostwa zgodnie z ust. 10 powyżej.
 2. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez Klienta jako dzień rozpoczęcia Zawieszenia Karnetu. W przypadku nieopłacenia Zawieszenia Karnetu okres zawieszenia nie rozpoczyna się. Przez okres Zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie sieci Smart Gym. Okres Zawieszenia Karnetu wynosi 4 tygodnie lub jego wielokrotność.
 3. Klient z tytułu Zawieszenia Karnetu uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości określonej w cenniku. Klient może Zawiesić Karnet na kolejny nieprzerwany Okres obowiązywania Karnetu lub ich wielokrotności. Przy każdym kolejnym Zawieszeniu Karnetu Klient płaci dodatkową bezzwrotną opłatę w określonej w cenniku wysokości za każdy kolejny okres zawieszenia.
 4. Klient może odwiesić Karnet poprzez Kiosk lub Aplikację online z zastrzeżeniem, że Klient korzystający ze Ścieżki alternatywnej może zawiesić lub odwiesić Karnet oraz opłacić Zawieszenie wyłącznie z użyciem Kiosku. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres Zawieszenia Karnetu.
 5. W przypadku nieopłacenia Zawieszenia Karnetu za kolejny okres lub okresy Zawieszenia Karnet zostanie automatycznie odwieszony po upływie ostatniego opłaconego okresu zawieszenia.

Po odwieszeniu Karnetu Klient może korzystać z usług sieci Klubów Smart Gym na takich samych warunkach cenowych jak w chwili, kiedy nabył Karnet. W przypadku zmiany ceny Karnetu w czasie trwania Karnetu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania dopłat związanych z podniesieniem ceny Karnetu, przy czym Klub nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy ceną za jaką Klient nabył Karnet, a nową ceną Karnetu, w przypadku obniżenia ceny Karnetu.

 1. Klient może zamknąć konto i zrezygnować ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu poprzez złożenie mailowej lub pisemnej dyspozycji i pozostawienie jej u upoważnionej osoby w Klubie. Zamknięcie konta jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. Zamknięcie konta przed wykorzystaniem zakupionego Wejścia jednorazowego jest równoznaczne z niemożliwością wykorzystania tego Wejścia jednorazowego, przy czym Klub nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zapłaconej za to Wejście jednorazowe, z zastrzeżeniem pkt IV ppkt 10a niniejszego Regulaminu.

21a. Zmiana rodzaju Karnetu (z karnetu HALF OPEN na karnet OPEN i odwrotnie) jest możliwa po zakończeniu okresu obowiązywania Karnetu. W przypadku zmiany rodzaju Karnetu Klient przechodzi na inny, wybrany przez siebie Karnet za cenę określoną w aktualnie obowiązującym cenniku usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym. Zmiana rodzaju Karnetu po upływie 14 dni od dnia upływu Okresu obowiązywania ostatniego Karnetu odbywa się zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.

 1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji w Kiosku a w przypadku Członków Klubu posiadających Identyfikator lub Identyfikator i Kartę dyspozycja może zostać złożona także z wykorzystaniem Aplikacji online, ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu. W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu.
 1. Każdy Klient dla celów ewidencyjnych posiada swój Klub macierzysty. Klienci, którzy nabyli członkostwo po dacie 31 sierpnia 2017 r. lub kupili Wejście jednorazowe mogą samodzielnie wybrać w czasie rejestracji Klub macierzysty, natomiast klubem macierzystym Klientów, który nabyli członkostwo przed datą 1 wrzesień 2017 r. jest klub, w którym Klient zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji klub znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalania klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania, Klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu. Klub przewiduje możliwość zmiany Klubu macierzystego.

 

IIa. Szczególne zasady korzystania z Klubu  w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Smart Gym zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług  rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie świadczenia usług drogę elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym punkcie IIa. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego punktu IIa,  a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego punktu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
 3. a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 4. b) jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 5. c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 6. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 8. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 10. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w pkt III niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą Personelu Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych Klienta.
 11. Przy stanowisku do obsługi Klientów przez Personel Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy stanowisku do obsługi Klientów odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik za pośrednictwem sklepu internetowego i odebrać w Klubie.
 16. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 17. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Właściciela i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 18. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami pkt III ppkt 17 – 22 niniejszego Regulaminu.
 19. Właściciel Sieci Klubów Smart Gym informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 20. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego punktu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, Personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, zastosowanie znajduje również punkt II pkt 15 ppkt 3) Regulaminu.
 21. W celu umożliwienia Platinium Wellness sp. z o.o. (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w Klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w Klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe Klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt IIIa Regulaminu.
 22. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel Klubów oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 23. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy:  pomoc@smartgym.club

 

III. Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub Wejścia jednorazowego, z warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Kiosku lub Aplikacji online oraz po uzyskaniu Identyfikatora, Identyfikatora i Kartu Klubu bądź na warunkach Ścieżki alternatywnej. Na terenie Klubów mogą obowiązywać odrębne regulaminy korzystania z wyznaczonych stref, które mogą w inny sposób określać zasady korzystania z tych stref. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą rozpocząć korzystanie z usług Klubu wyłącznie w godzinach obecności personelu Klubu.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu za pomocą Kiosku lub w przypadku Klientów korzystających z usług Klubu na podstawie samego Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu – przez Aplikację online.
 3. Wejście do Klubu jest możliwe:

– w przypadku Klientów posiadających sam Identyfikator poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy śluzie lub bramce umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora oraz przejście przez śluzę lub bramkę; albo

– w sytuacjach braku możliwości wejścia na podstawie samego Identyfikatora poprzez przyłożenie przez Klienta Karty Klubu i palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy śluzie lub bramce umożliwiającego odczytanie przez system przypisanego do tej Karty dodatkowo Identyfikatora oraz przejście przez śluzę lub bramkę;

bądź

– w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej (nie posiadających Identyfikatora) poprzez rejestrację każdej wizyty w placówce Klubu po zalogowaniu się do swojego Konta z wykorzystaniem Kiosku, a następnie pozytywne przejście przeprowadzanej przez personel Klubu weryfikacji  tożsamości Klienta z jego dokumentem tożsamości. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą wejść do Klubu wyłącznie w obecności personelu Klubu.

Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez śluzę lub bramkę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego Identyfikatora. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu w trakcie ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości określonej 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto.

3a. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie Wejść jednorazowych, warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych i na zasadach w nich określonych.

 • Klienci korzystający z kart programów partnerskich mogą korzystać z usług Klubu na warunkach i w zakresie określonych w umowach partnerskich oraz niniejszym Regulaminie. W przypadku Klientów korzystających z kart programów partnerskich wejście do Klubu jest możliwe po weryfikacji tożsamości przez Personel Klubu. Wejście do Placówki Klubu przez Klienta korzystającego z kart programów partnerskich jest możliwe wyłącznie w godzinach, w których obecny jest Personel Klubu.
 • Informacje o godzinach otwarcia placówek Klubów oraz obecności w nich personelu Klubu podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubach. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony na 7 dni przed planowanym dniem zamknięcia Klubu. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie.
 1. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem albo nie jest osobą wskazaną jako posiadacz karty, Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć członkostwo lub Karnet w trybie natychmiastowym.
 2. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udziału w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.

7a. Klient, ponad obowiązki określone w ust. 7 powyżej, zobowiązany jest korzystać ze sprzętu i urządzeń

znajdujących się w Klubie wyłącznie w strefach przeznaczonym do korzystania z danego rodzaju sprzętu i urządzeń. Zabrania się przenoszenia sprzętu lub urządzeń jak też ich elementów w inne strefy niż określone przez Klub lub personel Klubu jak również rzucania sprzętem innym niż obciążenia bumperowe oraz piłki.

7b.  Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji o możliwości

korzystania z usług Klubu w tym wykonywania poszczególnych ćwiczeń bądź udział w poszczególnych zajęciach oraz o braku przeciwskazań co do uczęszczania do Klubu, osoba zainteresowana usługami Klubu, Nowy Klient oraz Klient powinien skonsultować się z lekarzem oraz wykonać odpowiednie badania lekarskie.

 1. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu lub skorzystać z Call point. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.
 2. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na zajęciach decydowała będzie kolejność przyjścia. W przypadku zajęć zorganizowanych Klient, który spóźnił się na rozpoczęcie zajęć zorganizowanych może nie zostać wpuszczony na te zajęcia. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w Klubie. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.
 4. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w odpowiednim stroju sportowym w tym w zmiennym obuwiu sportowym typu zamkniętego. Klient powinien posiadać swój ręcznik.
 5. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać wyproszone z Placówki Klubu.
 6. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub managera Placówki Klubu.
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 8. Klienci powinni zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.
 9. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody managera Klubu.
 10. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę na terenie Klubu.
 11. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 13. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i zabrać swoją kłódkę albo pozostawić ją w Klubie w miejscu do tego przeznaczonym.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę, w przypadku, o którym mowa w ust. 22.
 15. Szafki będą opróżniane codziennie przez personel Klubu w porze nocnej. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. Rzeczy pozostawione w szafkach trafiają do depozytu w Placówce Klubu na okres 2 tygodni. Po tym czasie rzeczy będą przechowywane w magazynie Klubu. W przypadku artykułów spożywczych lub rzeczy łatwo psujących się Klub ma prawo do ich utylizacji.
 • Wyjście z Klubu odbywa się z wykorzystaniem urządzeń służących do opuszczania Klubu. Ze względów technicznych ponowne wejście do Klubu jest możliwe po upływie 3 godzin od momentu ostatniego wejścia do niego.
 1. W razie braku Personelu Klubu w przypadku awarii urządzeń służących do opuszczenia Klubu Klient może skorzystać z Call point’u znajdującego się przy wyjściu z Klubu, który umożliwi kontakt z personelem Klubu i awaryjne opuszczenie Klubu.
 2. W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Klienci mogą skorzystać z Call point’ów zlokalizowanych na terenie Klubu, co umożliwi zgłoszenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia Klientów lub Klubu.
 3. Trenerzy personalni mogą prowadzić na terenie Klubu treningi pod warunkiem posiadania przez nich i ich klientów Karnetu, Wejścia jednorazowego lub karty programów partnerskich akceptowanych przez Klub. Osoba prowadząca odpłatnie lub nieodpłatnie trening personalny w placówkach Klubu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie, która pod jego nadzorem lub kierownictwem wykonuje ćwiczenia.
 4. Trenerzy personalni, o których mowa w pkt. 25 powyżej przed rozpoczęciem treningu zobowiązani są do sprawdzenia stanu urządzenia, prawidłowość jego działania oraz stanu powierzchni z wykorzystaniem, których zamierzają prowadzić trening personalny. W przypadku wykrycia nieprawidłowości trener personalny zobowiązany jest do odstąpienia od korzystania z tych rządzeń lub powierzchni i zaprzestania prowadzenia treningu z ich wykorzystaniem oraz niezwłocznego poinformowania personelu Klubu o wystąpieniu nieprawidłowości.

 

IIIa. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@smartgym.club.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5a. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Aplikacji online bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi IT, operacyjne, księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatności oraz podmioty dostarczające usługi techniczne wspierające usługi płatności.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 5 i 5a powyżej).
 6. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony, w przypadku gdy automatyczne odnowienie miało nastąpić w związku ze zgodą na automatyczne cykliczne płatności. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z Karnetu uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie.
 3. Klub może wypowiedzieć warunki świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym na koniec okresu obowiązywania Karnetu w przypadku zmiany cen świadczonych usług Klient zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu warunków świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany podczas rejestracji oraz na Stronie internetowej. Klient może wówczas zaakceptować nową cenę i przedłużyć członkostwo według nowej ceny bez ponoszenia innych dodatkowych opłat lub zrezygnować ze świadczonych przez Klub usług. W przypadku wypowiedzenia warunków świadczenia usług i niezaakceptowaniu nowej ceny Klient traci członkostwo na koniec okresu obowiązywania Karnetu.
 4. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji.
 • Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 • skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

3b. Właściciel Klubu informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

3c. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3d. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a

także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

3e. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Właścicielem sieci klubów Smart Gym jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 2. usunięto
 3. usunięto
 4. usunięto
 5. usunięto
 6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług bez podania przyczyny w przypadku:
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.
 1. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
 • W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 1. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług. Po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego Klient może pobrać fakturę VAT poprzez Stronę internetową. Faktura jest przesyłana również na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.club

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW SMART GYM

 • (obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 r.)

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.smartgym.club lub z wykorzystaniem Kiosku.

 

Definicje

 • 1

Przez pojęcia (pisane małą lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;
 • Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
 • Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.
 • Klub – sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub.
 • Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 • Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 • usunięto

7a) Karta Klubu – karta wydawana wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora, który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu, ale którzy uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu.

7b) Ścieżka alternatywna – warunki korzystania z usług Klubu umożliwiające wejście do Placówek Klubu wyłącznie podczas godzin obecności Personelu klubu oraz po uprzedniej każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu. Korzystanie ze ścieżki alternatywnej w związku z przypisaniem członkostwa wiąże się z uiszczeniem opłaty aktywacyjnej w wysokości 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć złotych) brutto.

 • Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.
 • Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie: smartgym.club .
 • Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.
 • Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN.

12a) Wejście jednorazowe – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci Klubów Smart Gym® po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku uprawniające Klienta do jednorazowego wejścia do Klubu w terminie wybranym podczas zakupu tego wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego) z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

       12b) Karnet OPEN – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci Klubów Smart Gym® po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku, uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet OPEN nie obejmuje  usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®). Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym®. Karnet OPEN jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Smart Gym®.

12c) Karnet HALF OPEN – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie Sieci Klubów Smart Gym® po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku, uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 4 tygodni (Karnet HALF OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w cenniku Smart Gym®), z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić w godzinach od 6:00 do 16:00, przy czym wyjście z Klubu może nastąpić po godz. 16:00. Karnet HALF OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym®. Karnet HALF OPEN jest karnetem sieciowym, tj. uprawnia do korzystania z usług we wszystkich placówkach Sieci Klubów Smart Gym®.

 • Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 • Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 • Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.
 • Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.
 • Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.
 • Live chat – dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z Biurem Obsługi Klienta Klubów w czasie rzeczywistym.
 • Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Klub macierzysty – placówka Klubu, którą po dacie 31 sierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w czasie rejestracji, bądź placówka Klubu, w której przed datą 1 wrzesień 2017 r. Członek Klubu zakończył proces rejestracji, a w przypadku niezakończenia rejestracji placówka Klubu znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania Członka Klubu. W przypadku braku możliwości ustalenia klubu macierzystego w oparciu o miejsce zamieszkania klubem macierzystym jest inna dowolnie wybrana przez Klub placówka Klubu.
 • Personel Klubu – Dyrektor ds. Operacyjnych Smart Gym, manager Klubu, Smart Asystent albo inna osoba dedykowana do obsługi Nowych Klientów i Klientów.

 

 

Postanowienia ogólne

 • 2
 1. Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online lub przy użyciu Kiosku na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez użytkownika sieci w tym Klienta lub Nowego Klienta dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego sieć klubów Smart Gym, profil działalności oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Klub świadczy usługę Live chat oraz udostępnia telefoniczną infolinię.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług sieci klubów Smart Gym zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez sieć klubów Smart Gym. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci klubów Smart Gym.
 3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez sieć klubów Smart Gym usługami, jak również umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez sieć Klubów Smart Gym w Placówkach Klubu, na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem sieci Klubów Smart Gym.

 

 

Pliki „cookies”

 • 3

Informacje na temat plików „cookies” zawiera Polityka Prywatności dostępna na Stronie internetowej.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 4
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług sieci klubów Smart Gym z wykorzystaniem Aplikacji online oraz Live chat na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • połączenie z siecią Internet;
 • system  operacyjny z  rodziny  Windows,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  wersji wspieranej   przez   producenta z uruchomionym  środowiskiem  graficznym  i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 • przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą  włączoną  obsługę  JavaScript  i obsługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 1. W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Live chat lub Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online, Live chat lub Kiosku. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
 4. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, Wejścia jednorazowego, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 6. Klient lub Nowy Klient oraz inni użytkownicy mogą korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, Nowego Klienta lub innych użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności. Klub powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych użytkowników o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji online, Live chat lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów Smart Gym.
 8. Regulamin oraz Regulamin sieci Klubów Smart Gym jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.
 9. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 10. usunięto
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Live chat, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 12. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 13. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Sieci Klubów Smart Gym zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług  drogą elektroniczną będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w  punkcie IIa Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią punktu IIa Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia  punktu IIa Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym.

 

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje

 • 5
 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług bez podania przyczyny w przypadku:
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online pierwszego Karnetu w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu sieci klubów Smart Gym w terminie czternastu dni od daty jego zakupu;
 • zakupu na odległość tj. z wykorzystaniem Aplikacji online Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu.
 • W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci Klubów Smart Gym. Oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej i dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 • Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.
 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych drogą elektroniczną, pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres bok@smartgym.club. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 2. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 3. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Sieci Klubów Smart Gym.

 

Charakterystyka Aplikacji online oraz Kiosku

 • 6
 1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:
 • rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych z wyłączeniem Nowych Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej;
 • do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 • Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów i Wejść jednorazowych, przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
 • Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe: numer telefonu, adres zamieszkania, dane do faktury, dane karty, hasło, zdjęcie profilowe, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;
 • Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego, z wyłączeniem pierwszego karnetu Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej oraz z wyłączeniem Wejścia jednorazowego Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej;
 • Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.
 1. Kiosk składa się z następujących aplikacji:
 • rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, w tym do przeprowadzenia procesu rejestracji Nowych Klientów chcących korzystać ze Ścieżki alternatywnej bądź zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online i które chcą mieć przypisany Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu;
 • do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 • Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów i Wejść jednorazowych, przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
 • Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe: numer telefonu, adres zamieszkania, dane do faktury, dane karty, hasło, zdjęcie profilowe, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;
 • Kup Karnet, dzięki której Nowy Klient i Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego, w tym umożliwiającej Nowemu Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej zakup pierwszego Karnetu oraz umożliwiającej zakup Wejścia jednorazowego Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej;
 • Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu;
 • rejestrującej wejście do Klubu Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej, a także osób korzystających z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych.

 

Zasady korzystania z Aplikacji online

 • 7
 1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Aplikacji online z tym zastrzeżeniem, że pierwsza rejestracja i założenie Konta przez Nowego Klienta, który chce korzystać ze Ścieżki alternatywnej jest możliwa wyłącznie z wykorzystaniem Kiosku. Klient chcąc założyć Konto przez Aplikację online lub za pomocą Kiosku w przypadku wybrania Ścieżki alternatywnej powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Aplikacja online wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Smart Gym prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz złożeniu podczas kończenia rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. Klient który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 1 może dokończyć rejestrację wyłącznie przy wykorzystaniu Kiosku i po potwierdzeniu dostarczenia do placówki Klubu oświadczenia Opiekuna prawnego, wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
 3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Smart Gym, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 4. usunięto
 5. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta. Aktywacji Konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 6. W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 7. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Aplikacji online następuje poprzez wylogowanie.
 8. usunięto
 9. usunięto
 10. usunięto
 11. usunięto
 12. usunięto
 13. usunięto
 14. usunięto
 15. usunięto
 16. usunięto
 17. usunięto
 18. usunięto
 19. Nowy Klient w trakcie rejestracji z wykorzystaniem Aplikacji online, nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu w oparciu o sam Identyfikator lub Kartę Klubu i Identyfikator, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji poprzez wykorzystanie Kiosku. W tym celu należy poprzez naciśnięcie przycisku „Pierwsza wizyta” oraz po tym „Dokończ rejestrację” podać jednorazowy kod PIN. W przypadku Nowego Klienta, który wyraził zgodę na przepisanie mu samego Identyfikatora lub który posiada Kartę Klubu i Identyfikator, Klient ten winien wykonać skan wzoru wybranych punktów wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora. Do przebiegu procedury opisanej w niniejszym ustępie odpowiednie zastosowanie znajduje 8 ust. 7-9 Regulaminu.
 20. Klub informuje, że ze względów technicznych m.in. w przypadku wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania wzoru skanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, jak również możliwości jego odczytania przy wejściu do Klubu, a ponadto w przypadku braku możliwości skorzystania z wejścia lub wyjścia z wykorzystaniem Karty Klubu i przypisanego do niego dodatkowo Identyfikatora, uzyskanie statusu Klienta będzie możliwe wyłącznie na warunkach Ścieżki alternatywną. W przypadku wystąpienia tego typu ograniczeń i nie skorzystania z opcji Ścieżki alternatywnej osoba, która wykupiła uprzednio Karnet lub Wejście jednorazowe otrzyma zwrot uiszczonej ceny za Karnet lub Wejście jednorazowe. W celu uzyskania zwrotu tych należności osoba powinna skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poinformować o tych okolicznościach.
 21. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem Aplikacji On-line i braku zgody Klienta na przypisanie Identyfikatora lub Karty Klubu i Identyfikatora, Klient winien udać się do placówki Klubu w celu rejestracji Konta z wykorzystaniem Kiosku i zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego na warunkach Ścieżki alternatywnej. Klient korzystający ze Ścieżki alternatywnej przy każdej wizycie będzie zobowiązany do rejestracji wizyty na Kiosku oraz weryfikacji swojej tożsamości przez personel Klubu. Zasady opisane w niniejszym ustępie mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wejścia do Klubu przez Klienta.

 

Zasady korzystania z Kiosku

 • 8
 1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.
 2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu lub zakup Wejścia jednorazowego.
 3. Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu Smart Gym oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego.
 5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym.
 6. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie sieci klubów Smart Gym a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 7. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i naciśnięciu przycisku „Dalej” na telefon Klienta zostanie przesłana wiadomość z wykorzystaniem usługi SMS z jednorazowym kodem PIN, który należy wprowadzić do Kiosku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu przesłanego kodu PIN należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam”.
 8. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym sposobie przyłożenia palca do czytnika wzoru biometrycznego.
 9. Następnie Nowy Klient chcąc uzyskać Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu powinien przyłożyć palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym zeskanowaniu wzoru biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zostanie wyświetlona oferta. W przypadku niemożliwości uzyskania w sposób określony w zdaniu poprzedni Identyfikatora, który samodzielnie umożliwi wejście do Klubu, Nowy Klient będzie mógł podjąć próbę rejestracji z wykorzystaniem Karty Klubu. Rejestracja z wykorzystaniem Karty Klubu polega na przypisaniu do Karty Klubu dodatkowo Identyfikatora z wykorzystaniem Kiosku i zakupie tej Karty Klubu przez Klienta. Sprzedaż Karty Klubu i rejestracja Klienta odbywa się na recepcji Klubu. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Kiosku następuje poprzez wylogowanie.
 10. usunięto
 11. usunięto
 12. usunięto
 13. usunięto
 14. usunięto
 15. usunięto
 16. usunięto
 17. usunięto
 18. usunięto
 19. usunięto
 20. usunięto
 21. usunięto
 22. usunięto
 23. usunięto
 24. usunięto
 25. usunięto
 26. Do rejestracji na Kiosku zastosowanie znajduje § 7 ust. 19 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem że Nowy Klient, który chce korzystać z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej może dokonać rejestracji wyłącznie z wykorzystaniem Kiosku, a do dokończenia rejestracji nie jest konieczne uzyskanie Identyfikatora. Klient chcący skorzystać z usług Klubu w oparciu o Karnet lub Wejście jednorazowe na zasadach Ścieżki alternatywnej, po dokonaniu rejestracji swojej wizyty na Kiosku winien każdorazowo przy wejściu przejść weryfikację poprzez okazanie dokumentu tożsamości personelowi Klubu.
 27. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu w trackie ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto

 

Zasady rejestracji i administrowania kartą płatniczą

 • 81
 1. W czasie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Konta Klient może nieodpłatnie zarejestrować w Koncie kartę płatniczą. Rejestracja karty płatnicze następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Aplikacji online przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty.
 2. W celu rejestracji karty płatniczej w Koncie Klient, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej w Koncie Klienta i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Aplikacji online bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 5. Klient może zarejestrować w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto.
 6. Klient zobowiązany jest do:
 7. przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;
 8. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza w Aplikacji online oraz niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

 

Zasady korzystania z Live chat

 • 82
 1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z konsultantem Biuro Obsługi Klienta, w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu sieci Smart Gym i poszczególnych Klubów Klub udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem Live chat Klub nie dokonuje zapisów na zajęcia, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Wyślij”.
 3. Live chat umożliwia wysyłanie wiadomości w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb online oznacza, że konsultant sieci Klubów jest dostępny na Live chat natomiast tryb offline, że konsultant sieci Klubów nie jest dostępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline.
 4. Live chat w trybie online jest dostępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niż określone w zdaniu poprzednim Live chat jest w trybie offline.
 5. Konsultanci sieci Klubów udzielają informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat w miarę możliwości na bieżąco, o ile Live chat w chwili wysłania wiadomości jest w trybie online. Odpowiedzi na wiadomości skierowane w trybie offline kierowane są w miarę możliwości niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.

 

Biuro Obsługi Klienta – kontakt telefoniczny

 • 83
 1. Klub zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Klub nie dokonuje zapisów na zajęcia, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zawarte zostały na Stronie internetowej.

 

Polityka Ochrony Prywatności

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”).
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.  Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@smartgym.club.
 1. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5a. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Aplikacji online bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług drogą elektroniczną (np. podwykonawcy) takie jak podmioty świadczące usługi IT, operacyjne, księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatności oraz podmioty dostarczające usługi techniczne wspierające usługi płatności.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 1. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 5 i 5a powyżej).

 

Własność intelektualna

§ 10

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej, Kiosku jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.

 

Postanowienia końcowe

 • 11
 1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej, Live chat lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.
 2. Właścicielem sieci klubów Smart Gym oraz podmiotem świadczącym drogą elektroniczną określone w Regulaminie usługi jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 5. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Klub usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;
 • poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.club

 

 

 

Do pobrania:

Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – oświadczenie opiekuna prawnego – pobierz

Załącznik 1 do Regulaminu sieci klubów Smart Gym – oświadczenie o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług – pobierz

 

Regulamin sieci klubów Smart Gym obowiązujący od 6 czerwca 2020r możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 6 czerwca 2020 możesz pobrać tutaj.

 

 

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 25.09.2019 do 5.06.2020 możesz pobrać tutaj

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 1.07.2018 do 24.09.2019 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 25.09.2019 do 5.06.2020 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 1.07.2018 do 24.09.2019 możesz pobrać tutaj.

Poprzedni Regulamin sieci klubów Smart Gym obowiązujący od 22.05.2018 do 30.06.2018 możesz pobrać tutaj.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 1.07.2018 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 9.01.2017 do 21.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Poprzedni Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 22.05.2018 do 30.06. 2018 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 9.01.2018 do 21.05.2018 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 1.12.2017 do 8.01.2018 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 1.12.2017 do 8.01.2018 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 1- 30.11.2017 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 1-30.11.2017 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 17.08-31.10.2017 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 17.08-31.10.2017 możesz pobrać tutaj.

Poprzednią wersję Regulaminu sieci klubów Smart Gym obowiązującą od 8.06-16.08.2017 możesz pobrać tutaj.
Poprzednią wersję Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującą od 8.06-16.08.2017 możesz pobrać tutaj.