Regulamin

Tutaj możesz zapoznać się z:

 • Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym.
 • Regulaminem sieci klubów Smart Gym.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW SMART GYM

(obowiązuje od 10 września 2016 roku)

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sieć klubów Smart Gym poprzez wykorzystanie serwisu Aplikacji online działającej pod adresem: www.smartgym.club lub z wykorzystaniem Kiosku.

§1 Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;
 2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym.
 3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, osoba korzystająca z karty Klubu bez podania danych biometrycznych a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, , nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki.
 4. Klub – kluby sieci Smart Gym lub poszczególny klub.
 5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 6. Identyfikator – indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 7. Karta Klubu – karta wydawana dla Klientów, którzy przy zakupie Karnetu lub jednorazowej wejściówki nie wykonali skanu wzoru biometrycznego palca oraz uiścili opłatę za kartę Klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karta wydawana jest po wykupieniu Karnetu, dostępna w Placówce Klubu w godzinach pracy Personelu Klubu.
 8. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.
 9. Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.
 10. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartgym.club .
 11. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się Placówce Klubu.
 12. Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 14. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 15. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych konkretnemu Klientowi.
 16. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Klub podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.
 17. Aplikacja online – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów lub Nowych Klientów.
 18. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

Postanowienia ogólne
§1

 1. Klub oferuje świadczenie na rzecz Klientów lub Nowych Klientów możliwość zakupu Karnetu lub wejść jednorazowych oraz zarządzania Kontem Klienta przy użyciu Aplikacji online na Stronie internetowej lub przy użyciu Kiosku. Klub umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Klienta lub Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Klienta lub Nowego Klienta dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego sieć klubów Smart Gym, profil działalności oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług sieci klubów Smart Gym zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez sieć klubów Smart Gym. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin sieci klubów Smart Gym.
 3. Aplikacja online oraz Kiosk mają na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzanie przez Klientów swoim Kontem, zakupu Karnetu lub jednorazowych wejściówek, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez sieć klubów Smart Gym usługami, jak również umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez sieć Klubów Smart Gym w Placówkach Klubu.

Pliki „cookies”
§
2

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów lub Nowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta lub Nowego Klienta oraz unikalny numer. Pliki „cookies” wykorzystywane są do odpowiedniego wyświetlania treści na Stronie internetowej.
 2. Pliki „cookies” w zależności od ustawień urządzenia końcowego Klienta lub Nowego Klienta mogą być umieszczane na urządzeniu końcowym Klienta lub Nowego Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§
3

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług sieci klubów Smart Gym z wykorzystaniem Aplikacji online na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniające następujące, minimalne wymogi:

1) połączenie z siecią Internet
2) system operacyjny: Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy, OS X Mavericks 10.9 lub nowszy, Ubuntu 14.04, Debian 8, openSUSE 13.1, Fedora Linux 21 lub ich nowsze wersje
3) monitor o rozdzielczości 1024 x 768 ppi.
4) przeglądarka stron internetowych: Chrome/Firefox
5) włączona obsług Cookies i Java Script
6) procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2.

 1. W przypadku korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji online i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online lub Strony internetowej, zmiany interfejsu Aplikacji online lub Kiosku. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klub zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub Nowym Klientem po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy wykorzystaniu Aplikacji online oraz po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ostatniej czynności przy skorzystaniu z Kiosku.
 4. Świadczenie przez Klub usług drogą elektroniczną polegających na możliwości dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Aplikacji online lub Kiosku. W razie uzyskania przez Klub zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klient może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klub nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Nowego Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 6. Klient lub Nowy Klient może korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub Nowego Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta lub Nowego Klienta. Klub powiadomi Klienta lub Nowego Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Klienta lub Nowego Klienta z Aplikacji online lub z Kiosku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu sieci Klubów Smart Gym.
 8. Regulamin oraz Regulamin sieci Smart Gym jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin dostępny jest również na Kiosku.
 9. Klient oraz Nowy Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Klienta lub Nowego Klienta Strony Aplikacji online lub Kiosku świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 10. Klub nie odpowiada za czasową niedostępność do Strony internetowej, usług świadczonych przez Aplikację online lub przez Kiosk, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Klub nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji online, Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 12. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Aplikacji online lub Kiosku, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje
§
4

 1. Przy kupnie i opłaceniu Karnetu z wykorzystaniem Strony internetowej Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług w terminie czternastu dni od daty wykupienia Karnetu. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. Przy zwrocie należności, które Klient uiścił w związku z zakupem Karnetu Klient powinien podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot należności na skutek odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług lub wskazać, że zwrot powinien nastąpić na numer rachunku, z którego nastąpiła zapłata. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność.
 2. Przy zwrocie należności, które Klient uiścił w związku z zakupem Karnetu Klient powinien podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot należności na skutek odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług lub wskazać, że zwrot powinien nastąpić na numer rachunku, z którego nastąpiła zapłata. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 4. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji.

Charakterystyka Aplikacji online oraz Kiosku
§
5

 1. Aplikacja online składa się z następujących aplikacji:

1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;

2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

3) Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów oraz przechodzić do innych aplikacji;

4) Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, hasło, zdjęcie profilowe;

5) Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu.

 1. Kiosk składa się z następujących aplikacji:

1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych, w tym do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto przez Aplikację online;

2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;

3) Panel Klienta, przez który Klient może przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;

4) Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe, dane biometryczne, dane do faktury, hasło, przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety;

5) Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu.

Zasady korzystania z Aplikacji online
§
6

 1. Założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Aplikację online na Stronie internetowej. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać swoją płeć, imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, ulicę i numer domu oraz mieszkania, o ile występuje, miasto, kod pocztowy, obywatelstwo, adres e-mail oraz hasło (którego długość oraz konieczność wykorzystania cyfr lub znaków specjalnych może zostać określona przez system) wypełniając odpowiednio opisane pole formularza. Następnie Klient zaznacza oświadcza o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Aplikacja online wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po dostarczeniu przez Opiekuna Prawnego do Placówki Klubu Smart Gym oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia poza danymi wskazanymi w ust. 1 podaje także dane kontaktowe Opiekuna Prawnego ze wskazaniem jego imienia, nazwiska, numeru telefonu.
 3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 4. Następnie Klient lub Nowy Klient powinien zaznaczyć pole „Nie jestem robotem” i wypełnić zadanie w pojawiającym się oknie potwierdzając operację poprzez kliknięcie przycisku „Zweryfikuj”. Po dokonaniu tych czynności Klient lub Nowy Klient powinien nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Po tej czynności pojawi się okno z informacją o prawidłowej lub nieprawidłowej rejestracji. By zamknąć okno należy nacisnąć przycisk „Ok”.
 5. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie konta. Aktywacji konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”. Jeśli z jakiegoś powodu przycisk nie będzie widoczny należy skopiować wskazany adres (link) do paska adresu przeglądarki internetowej i przejść pod wskazany adres internetowy. Zostanie wyświetlone okno z informacją o prawidłowej aktywacji Konta.
 6. W celu zalogowania się do Aplikacji online należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 7. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim kontem.
 8. W aplikacji Moje Karnety Klient może przeglądać zakupione przez siebie Karnety. Historia Karnetów obejmuje nazwy Karnetów, od kiedy Karnet jest lub był ważny, do kiedy Karnet jest lub był ważny, datę płatności oraz akcje dotyczące Karnetów. W aplikacji Moje Karnety Klient może dokonać zakupu karnetów poprzez przyciśnięcie przycisku „Kup Karnet”.
 9. Chcąc dokonać zakupu karnetu Klient powinien przycisnąć w Panelu Klienta przycisk Kup Karnet. Pojawi się okno z oferowanymi przez sieć klubów Smart Gym Karnetami. Chcąc uzyskać dodatkowe informacje o oferowanych Karnetach Klient powinien nacisnąć tekst „Dowiedz się więcej” w obszarze danego Karnetu. Chcąc dokonać wyboru Karnetu, który Klient chce zakupić należy nacisnąć przycisk „Wybierz”.
 10. Po wyborze danego Karnetu Klient może wybrać datę, kiedy Karnet ma zostać aktywowany. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie na odpowiednią liczbę odpowiadającą dniu miesiąca. Chcąc zmienić miesiąc należy kliknąć na znak „>>” lub „<<”. Po dokonaniu wyboru pożądanej daty aktywacji Karnetu, chcąc wybrać metodę płatności, należy nacisnąć przycisk „Dalej”. Możliwy jest powrót do obszaru wyboru Karnetu, o którym mowa w ust. 8 poprzez kliknięcie przycisku „1 Karnet”.
 11. Po przejściu do pola wyboru metody płatności Klient może wybrać pożądaną metodę płatności poprzez wybór płatności z wykorzystaniem karty kredytowej poprzez kliknięcie przycisku „Karta Kredytowa” lub poprzez Przelewy 24 poprzez kliknięcie przycisku „Przelewy24”. Możliwy jest powrót do obszaru wyboru Karnetu, o którym mowa w ust. 8 poprzez kliknięcie przycisku „1 Karnet”. Możliwy jest powrót do obszaru wyboru daty, kiedy Karnet ma zostać aktywowany, o którym mowa w ust. 9, poprzez kliknięcie przycisku „2 Data”.
 12. Po kliknięciu przycisku „Karta Kredytowa” należy wpisać w odpowiednie pola formularza numer karty kredytowej znajdujący się na froncie karty kredytowej Klienta, datę ważności Karty Kredytowej w odpowiednim formacie we właściwej rubryce formularza oraz kod CVN Card Verification Number) znajdujący się na odwrocie Karty Kredytowej. Po wypełnieniu odpowiednich pól formularzy konieczne jest do zakończenia procesu płatności kliknięcie przycisku „Płacę” lub o podobnej nazwie. Po zakończeniu tych czynności pojawi się okno z informacją o prawidłowości lub nieprawidłowości dokonanej transakcji.
 13. Po kliknięciu przycisku „Prelewy24”pojawi się okno wyboru stron elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Klient powinien kliknąć ikonę z nazwą banku, w którym posiada  konto bankowe i postępować dalej według wyświetlanych instrukcji. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego w żadnym z wskazanych banków Klient może wybrać formę przelewu tradycyjnego. W tym celu powinien kliknąć ikonę Przelewów tradycyjnych i postępować według wyświetlanych instrukcji. Po zakończeniu tych czynności pojawi się okno z informacją o prawidłowości lub nieprawidłowości dokonanej transakcji.
 14. Klient może edytować swoje dane lub dane kontaktowe Opiekuna Prawnego poprzez kliknięcie na swoje imię i nazwisko w górnym prawym rogu okna oraz kliknięcie przycisku „Mój profil”.
 15. Po przejściu do profilu Klienta pojawi się okno z formularzem i podanymi przez Klienta danymi osobowymi oraz innymi danymi, które Klient może edytować poprzez kliknięcie na odpowiednie pole formularza i zmianę podanych tam treści. Klient może zmienić dane do faktury poprzez kliknięcie tekstu „Zmień dane do faktury”. Po tej czynności Klient powinien wpisać w odpowiednie pola formularza nazwę firmy, NIP, adres, miasto oraz kod pocztowy lub edytować te dane poprzez kliknięcie na odpowiednie pole formularza i zmianę podanych tam treści. Zmiana danych osobowych lub danych do faktury wymaga dla ich wprowadzenia kliknięcie przycisku „Zapisz zmiany”.
 16. Po przejściu do profilu Klienta Klient może zmienić swoje zdjęcie profilowe poprzez kliknięcie przycisku „Zdjęcie profilowe”. Pojawi się okno, w którym należy nacisnąć przycisk „Wybierz zdjęcie”. Pojawi się okno wyboru, gdzie Klient powinien wybrać znajdujący się w jego zasobach plik graficzny z pożądaną grafiką. Po kliknięciu na wybrany plik należy kliknąć przycisk „Otwórz”. Grafika zostanie załadowana do systemu. By ustawić daną grafikę jako zdjęcie profilowe należy kliknąć przycisk „Ustaw”.
 17. Po przejściu do profilu Klienta Klient może zmienić ustawione przez siebie hasło poprzez kliknięcie przycisku „Zmień hasło”. Pojawi się okno, w którym należy w odpowiednie pola formularza wpisać stare hasło odpowiadające dotychczasowemu hasłu, oraz nowe hasło, to jest hasło o treści pożądanej przez Klienta. By zmienić hasło należy kliknąć przycisk „Zmień hasło” poniżej formularza do zmiany hasła.
 18. Chcąc wylogować się z Aplikacji online Klient może to zrobić poprzez kliknięcie na swoje imię i nazwisko w górnym prawym rogu okna oraz kliknięcie przycisku „Wyloguj”.
 19. Nowy Klient korzystający z Aplikacji online w celu korzystania z usług Klubu, w trakcie rejestracji nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu, Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji poprzez wykorzystanie Kiosku. W tym celu należy poprzez naciśnięcie przycisku „Pierwsza wizyta” oraz po tym „Dokończ rejestrację” podać jednorazowy kod PIN i wykonać skan wzoru wybranych punktów wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora.

Zasady korzystania z Kiosku
§
7

 1. Korzystanie z Kiosku odbywa się poprzez dotykanie na wyświetlaczy Kiosku odpowiednich pól oraz poprzez wprowadzanie informacji z wykorzystaniem klawiatury lub klawiatury ekranowej o ile jest dostępna.
 2. Korzystając z Kiosku w celu rejestracji Konta Nowy Klient powinien wybrać przycisk „Pierwsza wizyta”.
 3. Założenie Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, ulicę i numer domu oraz mieszkania, o ile występuje, miasto, kod pocztowy, obywatelstwo, adres e-mail oraz hasło (którego długość oraz konieczność wykorzystania cyfr lub znaków specjalnych może zostać określona przez system- o ile taka opcja jest dostępna) wypełniając odpowiednio opisane pole formularza. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych. Po zakończeniu wprowadzania danych należy nacisnąć przycisk „Dalej”.
 4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po dostarczeniu przez Opiekuna Prawnego do Placówki Klubu Smart Gym oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, prawidłowo wypełnionego i podpisanego, złożeniu podczas rejestracji oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia poza danymi wskazanymi w ust. 1 podaje także dane kontaktowe Opiekuna Prawnego ze wskazaniem jego imienia, nazwiska, numeru telefonu. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych. Po zakończeniu wprowadzania danych należy nacisnąć przycisk „Dalej”.
 5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym.
 6. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu sieci klubów Smart Gym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Klub może odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu sieci klubów Smart Gym lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego.
 7. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i naciśnięciu przycisku „Dalej” na telefon Klienta zostanie przesłana wiadomość z wykorzystaniem usługi SMS z jednorazowym kodem PIN, który nalży wprowadzić do Kiosku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu przesłanego kodu PIN należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam”.
 8. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym sposobie przyłożenia palca do czytnika wzoru biometrycznego. Po zapoznaniu się z instrukcją należy nacisnąć przycisk „Zapoznałem się”.
 9. Następnie Nowy Klient powinien przyłożyć palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym zeskanowaniu wzoru biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zostanie wyświetlona oferta z dostępnymi Karnetami. Chcąc uzyskać dodatkowe informacje o oferowanych Karnetach Klient powinien nacisnąć tekst „Dowiedz się więcej” w obszarze danego Karnetu. Chcąc dokonać wyboru Karnetu, który Klient chce zakupićnależy nacisną przycisk „Wybieram”.
 10. Po wyborze danego Karnetu Klient może wybrać datę, kiedy Karnet ma zostać aktywowany. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie na odpowiednią liczbę odpowiadającą dniu miesiąca. Chcąc zmienić miesiąc należy kliknąć na znak „>” lub „<”. Klient może opóźnić datę rozpoczęcia Karnetu korzystając z prawej części ekranu w sposób wskazany powyżej. Po dokonaniu wyboru pożądanej daty aktywacji Karnetu, chcąc wybrać metodę płatności, należy nacisnąćprzycisk „Dalej”.
 11. Po przejściu do pola wyboru metody płatności Klient może wybrać pożądaną metodę płatności poprzez wybór płatności z wykorzystaniem karty kredytowej poprzez naciśnięcie przycisku „Karta” lub poprzez Przelewy 24 poprzez kliknęcie przycisku „Przelewy24”.
 12. Po kliknięciu przycisku „Karta” należy wpisać w odpowiednie pola formularza numer karty kredytowej znajdujący się na froncie karty kredytowej Klienta, datę ważności Karty Kredytowej w odpowiednim formacie we właściwej rubryce formularza oraz kod CVV Card Verification Number) znajdujący się na odwrocie Karty. Po wypełnieniu odpowiednich pól formularzy konieczne jest do zakończenia procesu płatności kliknięcie przycisku „Płacę” lub o podobnej nazwie. Po zakończeniu tych czynności pojawi się okno z informacją o prawidłowości lub nieprawidłowości dokonanej transakcji.
 13. Po naciśnięciu przycisku „Prelewy24” pojawi się okno wyboru stron elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Klient powinien nacisnąć ikonę z nazwą banku, w którym posiada konto bankowe i postępowaćdalej według wyświetlanych instrukcji.
 14. Klient może zalogować się do swojego Konta poprzez naciśnięcię przycisku „Mam Konto”, a następnie po przyłożeniu palca do czytnika wzoru biometrycznego albo poprzez wpisanie w polu „Login” adresu e-mail lub PESEL oraz po wpisaniu aktualnego hasła Klienta. Operację należy potwierdzić naciskając przycisk „Zaloguj”.
 15. Klient może zarządzać swoim Kontem poprzez naciśnięcie przycisku „Zarządzaj Kontem” oraz zarządzać zakupionymi Karnetami poprzez naciśnięcie przycisku „Zarządzaj Karnetami”.
 16. Po naciśnięciu przycisku „Przedłuż Karnet” Klient może przedłużyć Karnet o wybraną przez siebie liczbę okresów wybierając ilość okresów i naciskając przycisk „Dalej”. Postanowienia dotyczące sposobu dokonywania zakupu Karnetów stosuje się odpowiednio.
 17. Po naciśnięciu przycisku „Kup Karnet” Klient może kupić nowy Karnet. Postanowienia dotyczące sposobu dokonywania zakupu Karnetów stosuje się odpowiednio.
 18. Po naciśnięciu przycisku „Zawieś Karnet” Klient może zawiesić aktywny Karnet o wskazany przez Klienta okres. Postanowienia dotyczące sposobu wyboru daty stosuje się odpowiednio. Klient potwierdza zawieszenie Karnetu poprzez naciśnięcie przycisku „Zawieszam”. Postanowienia dotyczące sposobu dokonywania płatności stosuje się odpowiednio.
 19. Po naciśnięciu przycisku „Zakończ Karnet” Klient może zakończyć aktywny Karnet. Pojawi się okno z podanymi informacjami dotyczącymi zakańczanego Karnetu. Klient Potwierdza rezygnację z Karnetu poprzez naciśnięcie przycisku „Zakończ”. Pojawi się okno z dodatkowym potwierdzeniem rezygnacji z Karnetu. Klient potwierdza rezygnację naciskając przycisk „Ok” lub nie wykonywać operacji poprzez naciśnięcie przycisku „Anuluj”.
 20. Po naciśnięciu przycisku „Zarządzaj Kontem” Klient może edytować swoje dane osobowe, dane dotyczące płatności, zmienić Identyfikator poprzez wykonanie nowego skanu wzoru biometrycznego palca.
 21. Po naciśnięciu przycisku „Dane osobowe” Klient pojawi się okno z formularzem i podanymi przez Klienta danymi osobowymi oraz innymi danymi, które Klient może edytować poprzez kliknięcie na odpowiednie pole formularza i zmianę podanych tam treści.
 22. Po naciśnięciu przycisku „Płatność kartą” pojawi się okno z danymi karty Klienta, o ile została wprowadzona. Do zmiany danych dotyczących karty oraz zmiany formy płatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wprowadzania danych karty Klienta oraz wyboru formy płatności.
 23. Po naciśnięciu przycisku „Dane do faktury” Klient może zmienić dane do faktury. Po tej czynności Klient powinien wpisać w odpowiednie pola formularza nazwę firmy, NIP, adres, miasto oraz kod pocztowy lub edytować te dane poprzez kliknięcie na odpowiednie pole formularza i zmianę podanych tam treści. Zmiana danych osobowych lub danych do faktury wymaga dla ich wprowadzenia kliknięcie przycisku „Zapisz zmiany”.
 24. Po naciśnięciu przycisku „Dane biometryczne” Klient może zmienić Identyfikator poprzez ponowne wykonanie skanu wzoru biometrycznego palca. Zmiana danych biometrycznych może zostać ograniczona do określonej ilości zmian w danym przedziale czasu. W przypadku konieczności wykonania zmiany danych biometrycznych, która przekroczyłaby ustalony limit Klient powinien zwrócić się do Personelu Klubu w celu zmiany danych biometrycznych. Zmiana danych biometrycznych odbywa się na zasadach dotyczących nadania Identyfikatora.
 25. Chcąc wylogować się z Kiosku Klient może to zrobić poprzez naciśnięcie na swoje imię i nazwisko w górnym prawym rogu okna oraz kliknięcie przycisku „Wyloguj”.

Polityka Ochrony Prywatności
§8

 1. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
 2. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 i 3 ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą pisemną pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-113 Kraków. Klub umożliwia Klientowi zmianę niektórych danych osobowych poprzez wykorzystanie Aplikacji online lub Kiosku.

Własność intelektualna
§9

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na za pośrednictwem „kiosku” jak również Aplikacji online stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest zabronione.

Postanowienia końcowe
§
10

 1. Klub ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji online, Strony internetowej lub do Kiosku z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta lub Klub.
 2. Właścicielem sieci klubów Smart Gym jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM

z dn. 6 września 2016 r.
(obowiązuje od dnia 10 września 2016 r.)

Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Smart Gym.

I. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;
 2. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w sieci klubów Smart Gym.
 3. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z kuponu lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, osoba korzystająca z karty Klubu bez podania danych biometrycznych, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych;
 4. Klub – kluby sieci Smart Gym lub poszczególny klub.
 5. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
 6. Identyfikator – indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny sieci klubów Smart Gym Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 7. Karta Klubu – karta wydawana dla osób będących posiadaczami programów partnerskich przy wejściu do Klubu.
 8. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Smart Gym.
 9. Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.
 10. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartgym.club .
 11. Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się Placówce Klubu.
 12. Karnet – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej w obowiązującym cenniku. Karnet może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Dzień otwarcia Klubu – dzień w którym Klienci, którzy wykupili Karnet mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu.
 14. Dni otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające jak i nie posiadające aktywnego Karnetu. Warunkiem skorzystania z usług Klubu w dni otwarte jest pozostawienie swoich danych osobowych na Kiosku.
 15. Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.
 16. Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z zawieszenia Karnetu.
 17. Call point – urządzenia znajdujące się w Klubie i odpowiednio oznaczone służące do kontaktu z ochroną wykonującą w ograniczonym zakresie obowiązki Personelu Klubu, umożliwiające zgłaszanie zdarzeń w Klubie oraz umożliwiające zdalne otwarcie drzwi w Klubie w przypadku awarii urządzeń.
 18. Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia.

II. Członkostwo

 1. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki.
 2. Opiekun Prawny Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia, zobowiązany jest przed rozpoczęciem procesu rejestracji przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia, osobiście dostarczyć do Klubu wypełnione przez siebie i podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub jednorazowej wejściówki przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest dostępne do pobrania na Stronie internetowej. W trakcie procesu rejestracji Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest podać dane kontaktowe do Opiekuna Prawnego ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz numer telefonu oraz złożyć oświadczenie o dostarczeniu do Klubu oświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług sieci Klubów Smart Gym przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. W przypadku zmiany osoby Opiekuna Prawnego nowy Opiekun Prawny zobowiązany jest niezwłocznie osobiście dostarczyć oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zmiany danych Opiekuna Prawnego Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane osoby do kontaktu na Stronie internetowej lub w Kiosku. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń.
 3. Identyfikator jest nadawany podczas rejestracji Klienta z wykorzystaniem Kiosku lub przy zakończeniu procesu rejestracji z wykorzystaniem Kiosku w przypadku, gdy Klient zakupił Karnet lub jednorazową wejściówkę z wykorzystaniem Strony internetowej. Identyfikator uprawnia Klienta do wejścia do Placówki Klubu i korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Karnetu lub jednorazowej wejściówki wyłącznie przez osobę, dla której nadano Identyfikator. Identyfikator zostanie nadany po przyłożeniu przez Klienta w trakcie rejestracji palca do skanera wzoru biometrycznego palca.
 4. Podstawą członkostwa w Klubie jest zakupiony przez Klienta lub Nowego Klienta Karnet. Z chwilą aktywowania Karnetu Klient nabywa członkostwo w sieci klubów Smart Gym i może korzystać z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych oraz rehabilitacyjnych.
 5. Aktywny Karnet uprawnia do korzystania przez okres 4 tygodni z usług oferowanych przez Klub lub Kluby sieci Smart Gym, zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie internetowej, Kiosku oraz dostępną w Klubie.
 6. Karnet jest aktywny od dnia jego zakupu. Klient może opóźnić datę aktywacji Karnetu o maksymalnie 6 tygodni przy wykorzystaniu Strony internetowej lub Kiosku. Dla Klientów, którzy wykupili Karnet przed otwarciem pierwszego Klubu sieci klubów Smart Gym Karnet jest aktywny od dnia otwarcia pierwszego Klubu sieci klubów Smart Gym. Płatność następuje w sposób wskazany na Stronie internetowej lub w Kiosku. Datą zakupu Karnetu lub jednorazowej wejściówki jest data uiszczenia w całości przez Klienta lub Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki.
 7. Cennik usług świadczonych w sieci klubów Smart Gym dostępny jest w Kiosku oraz na Stronie internetowej.
 8. Zakup Karnetu lub jednorazowej wejściówki lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych formach płatności przyjętych przez sieć klubów Smart Gym.
 9. Warunkiem utrzymania członkostwa jest opłacenie Karnetu za kolejny okres obowiązywania Karnetu w trakcie obowiązywania Karnetu lub w terminie 14 dni od daty upływu ważności Karnetu. Opłacenie Karnetu w trakcie trwania członkostwa następuje ze skutkiem od dnia następnego po ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego Karnetu. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny okres rozliczeniowy Klient nie będzie mógł korzystać z usług sieci klubów Smart Gym.
 10. Po upływie okresu obowiązywania Karnetu Karnet może zostać przedłużony automatycznie na dalszy okres rozliczeniowy, pod warunkiem, że Klient wyrazi lub wyraził zgodę na cykliczne obciążanie jego karty płatniczej oraz pod warunkiem uzyskania zapłaty za kolejny Karnet.
 11. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 12. Klub akceptuje karty programów partnerskich wyłącznie w razie podjęcia współpracy sieci klubów Smart Gym z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych umów. Osoby będące posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klub może na warunkach określonych w umowie partnerskiej zbierać dane osobowe osób będących posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.
 13. Klient traci członkostwo w sieci klubów Smart Gym w razie:

1) nieopłacenia Karnetu w terminie 14 dni od daty upływu ważności poprzedniego Karnetu;

2) rezygnacji z członkostwa przez Klienta;

3) wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z Placówki Klubu;

4) wypowiedzenia Karnetu przez Klub w przypadku zmiany cen świadczonych usług na koniec danego okresu rozliczeniowego przy jednoczesnym braku akceptacji Klienta na nową cenę z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie;

5) wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu ;

6) wypowiedzenia członkostwa lub Karnetu przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku podanie przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;

7) zamknięcia konta przez Klienta;

8) odstąpienia od usług świadczonych przez sieć klubów Smart Gym.

 1. Klient może zawiesić Karnet w każdym czasie obowiązywania Karnetu. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta może nastąpić jedynie w trakcie obowiązywania Karnetu z wykorzystaniem Kiosku.
 2. Okres zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po dniu opłacenia zawieszenia Karnetu. Przez okres zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie sieci Smart Gym. Okres zawieszenia Karnetu wynosi 4 tygodnie lub jego wielokrotność.
 3. Klient z tytułu zawieszenia Karnetu uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości określonej w cenniku. Uiszczenie opłaty jest warunkiem zawieszenia Karnetu. Klient może zawiesić Karnet na kolejny okres lub kolejne okresy. Przy każdym kolejnym zawieszeniu Klient płaci dodatkową bezzwrotną opłatę w określonej wysokości za każdy kolejny okres zawieszenia.
 4. Klient może odwiesić Karnet poprzez Kiosk lub Stronę internetową. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres zawieszenia.
 5. W przypadku nieopłacenia zawieszenia Karnetu za kolejny okres lub okresy zawieszenia Karnet zostanie odwieszony po upływie okresu zawieszenia.
 6. Po odwieszeniu Karnetu Klient może korzystać z usług sieci Klubów Smart Gym na takich samych warunkach cenowych jak w chwili, kiedy nabył Karnet. W przypadku zmiany ceny Karnetu w czasie trwania Karnetu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania dopłat związanych z podniesieniem ceny Karnetu a Klub nie jest zobowiązany do zwroty różnicy pomiędzy ceną, za jaką Klient nabył Karnet a nową ceną Karnetu, w przypadku obniżenia ceny Karnetu.
 7. Klient może zamknąć konto i zrezygnować ze świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu poprzez złożenie pisemnej dyspozycji i pozostawienie jej u upoważnionej osoby w Klubie. Zamknięcie konta jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie.
 8. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji w Kiosku ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu. W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanych środków związanych z opłaconym Karnetem.

III. Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub jednorazowej wejściówki, po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Kiosku lub Strony internetowej oraz po uzyskaniu Identyfikatora albo karty Klubowej. Na terenie Klubów mogą obowiązywać odrębne regulaminy korzystania z wyznaczonych stref, które mogą w inny sposób określać zasady korzystania z tych stref.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu za pomocą Kiosku lub przez Stronę internetową.
 3. Wejście do Klubu lub wyjście z Klubu jest możliwe poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy śluzie umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora, oraz przejście przez śluzę. Nie jest możliwe przechodzenie przez śluzę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
 4. Klienci korzystający z kart programów partnerskich mogą korzystać z usług Klubu na warunkach i w zakresie z określonych w umowach partnerskich oraz niniejszym Regulaminie. W przypadku Klientów korzystających z  kart programów partnerskich wejście do Klubu jest możliwe po weryfikacji tożsamości przez Personel Klubu, pozostawieniu karty partnerskiej u Personelu Klubu na czas korzystania z usług, w zamian Klient ten otrzymuje bezimienną kartę Klubu pozwalającą na wejście i wyjście z Klubu. Po zakończeniu korzystania z usług Klubu Klient zwraca kartę Klubu a następnie zwracana jest mu karta programu partnerskiego. Wejście do Placówki Klubu przez Klienta korzystającego z kart programów partnerskich jest możliwe wyłącznie w godzinach, w których obecny jest Personel Klubu.
 5. Informacje o godzinach otwarcia placówek Klubów podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubach. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony na 7 dni przed planowanym dniem zamknięcia Klubu. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Okres obowiązywania Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym postanowieniem a Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów opłaconego Karnetu.
 6. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem albo nie jest osobą wskazaną jako posiadacz karty, Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć członkostwo lub Karnet w trybie natychmiastowym.
 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udziału w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.
 8. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu lub skorzystać z Call point. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.
 9. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na zajęciach decydowała będzie kolejność przyjścia. W przypadku zajęć zorganizowanych Klient, który spóźnił się na rozpoczęcie zajęć zorganizowanych może nie zostać wpuszczony na te zajęcia.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie na Stronie internetowej oraz w Klubie. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług.
 11. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w sportowym odzieniu obejmującym zamienne obuwie sportowe typu zamkniętego, Klient powinien posiadać swój ręcznik.
 12. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać wyproszone z Placówki Klubu.
 13. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub managera Placówki Klubu.
 14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 15. Klienci powinni zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.
 16. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody managera Klubu.
 17. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę na terenie Klubu.
 18. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.
 19. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 20. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę, w przypadku, o którym mowa w ust. 22.
 22. Szafki będą opróżniane codziennie przez personel Klubu w porze nocnej. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. Rzeczy pozostawione w szafkach trafiają do depozytu w Placówce Klubu na okres 2 tygodni. Po tym czasie rzeczy będą przechowywane w magazynie Klubu. W przypadku artykułów spożywczych lub rzeczy łatwo psujących się Klub ma prawo do ich utylizacji.
 23. W razie braku Personelu Klubu w przypadku awarii urządzeń służących do opuszczenia Klubu Klient może skorzystać z Call point’u znajdującego się przy wyjściu z Klubu, który umożliwi kontakt z personelem Klubu i awaryjne opuszczenie Klubu.
 24. W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Klienci mogą skorzystać z Call point’ów zlokalizowanych na terenie Klubu, co umożliwi zgłoszenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia Klientów lub Klubu.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony.
 2. Klub może wypowiedzieć warunki świadczenia usług przez sieć klubów Smart Gym na koniec okresu obowiązywania Karnetu w przypadku zmiany cen świadczonych usług. Klient zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu warunków świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany podczas rejestracji oraz na Stronie internetowej. Klient może wówczas zaakceptować nową cenę i przedłużyć członkostwo według nowej ceny bez ponoszenia innych dodatkowych opłat lub zrezygnować ze świadczonych przez Klub usług. W przypadku wypowiedzenia warunków świadczenia usług i niezaakceptowaniu nowej ceny Klient traci członkostwo na koniec okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Smart Gym, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń wskazany w toku składania reklamacji.
 4. Właścicielem sieci klubów Smart Gym jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796.
 5. Administratorem danych osobowych jest Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 7. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa Placówki Klubu mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Administratorem systemu monitoringu jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą pisemną pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-113 Kraków.
 9. Przy kupnie i opłaceniu Karnetu z wykorzystaniem Strony internetowej Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług w terminie czternastu dni od daty wykupienia Karnetu bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Platinium Wellness sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. Przy zwrocie należności, które Klient uiścił w związku z zakupem Karnetu Klient powinien podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot należności na skutek odstąpienia od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług lub wskazać, że zwrot powinien nastąpić na numer rachunku, z którego nastąpiła zapłata. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez sieć klubów Smart Gym usług zwróci Klientowi należność.
 10. Po zakupie Karnetu Klient może pobrać fakturę VAT poprzez Stronę internetową. Faktura jest przesyłana również na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

Załącznik nr 1 do regulaminu - oświadczenie o rezygnacji | pdf 369,0 kb

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie Opiekuna Prawnego | pdf 384,7 kb