Polityka Prywatności

Polityka prywatności klubów sieci Smart Gym

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej smartgym.club (Strona Internetowa) jest spółka Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796 (Platinium Wellness), właściciel sieci klubów Smart Gym.

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Platinium Wellness

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym Platinium Wellness informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością wskazania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Platinium Wellness regulaminy.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą odpowiednio w celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną;

 2. świadczenia usług rekreacyjno-sportowych;

 3. handlowych w tym marketingowych;

 4. rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Platinium Wellness.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Platinium Wellness dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Smart Gym

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Smart Gym, w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania przez lub na zlecenie Platinium Wellness newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.

Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Smart Gym, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.

Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Smart Gym usług i ofert do potrzeb klientów.

Zainteresowani zamieszczonymi na Stronie Internetowej ofertami pracy Użytkownicy mogą zgłosić swoje kandydatury z wykorzystaniem zamieszczonej przy danej ofercie funkcji „Aplikuj” lub innej podobnie brzmiącej. W tym celu Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz załączają CV i list motywacyjny. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Smart Gym usług. Przy czym zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.

Ochrona transmisji danych

Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) do konta Użytkownika i zasobów Smart Gym realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Platinium Wellness z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Udostępnienie danych osobowych

Platinium Wellness przewiduje możliwość udostępnienia przetwarzanych danych osobowych podmiotom powiązanym z Platinium Wellness osobowo lub kapitałowo.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług odpowiednio:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;

 2. konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 3. niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Platinium Wellness albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Platinium Wellness, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Platinium Wellness informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) (Ustawa) Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a w zakresie wymaganym przepisami prawa zgłosił zbiór danych osobowych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane osobowe Platinium Wellness przetwarza przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Ponadto osoba taka na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy posiada m.in. prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację w przypadku przetwarzania jej danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy (gdy jest to niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą), a na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Pliki „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platinium Wellness stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej w tym m.in. podtrzymujące sesję po zalogowaniu się na konto w systemie Smart Gym;

 2. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;

 3. zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;

 4. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Platinium Wellness za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres: Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;

 2. poczty elektronicznej pod adresem: bok@smartgym.club